Prelegenci
Dr Ledia Lazeri
WHO Europe


Dr Ledia Lazeri jest regionalnym doradcą ds. zdrowia psychicznego w Regionalnym Biurze WHO dla Europy od maja 2021 r. Pochodzi z Albanii i tam kształciła się i pracowała jako psychiatra, wnosząc wkład najpierw w edukację studentów medycyny, a później w krajową reformę polityki i usług w sferze zdrowia psychicznego. Pracując dla WHO od 2000 r., dr Lazeri rozszerzyła zakres swojego działania na cały region Bałkanów poprzez Projekt dla Zdrowia Psychicznego w ramach Pakt Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej, a następnie na Turcję, gdzie kierowała dużym finansowanym przez UE projektem WHO Poprawy Usług dla Osób Niepełnosprawnych. Po kilku misjach w charakterze Przedstawiciela WHO w różnych krajach europejskich, gdzie kierowała współpracą techniczną WHO z danym krajem, w maju 2021 roku objęła obowiązki Doradcy Regionalnego.

Pełniąc funkcję Doradcy Regionalnego, dr Lazeri kieruje zespołem skupiającym wiedzę z różnych dziedzin: polityki i świadczenia usług, praw i rzecznictwa, komunikacji i promocji w zakresie zdrowia psychicznego. Jej zadania obejmują m.in. wdrażanie Europejskich Ram Działania WHO w zakresie zdrowia psychicznego na lata 2021-2025 oraz wspieranie paneuropejskiej Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego.

 


dr Roberto Mezzina
World Federation of Mental Health and International Mental Health Collaborative Network


Psychiatra, jest jednym z założycieli, a obecnie przewodniczącym organizacji International Mental Health Collaborating Network, utworzonej w 2001 roku. Jest również wiceprezesem (ds. rozwoju programu) Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego.

Jako klinicysta i manager, Dr Mezzina, przyczyniał się od 1978 roku do wydarzeń w Trieście, które zainspirowały włoską Ustawę o Reformie Zdrowia Psychicznego z 1978 roku zamykając szpital psychiatryczny i tworząc sieć całkowicie alternatywnych usług opartych na społeczności. Model ten został niedawno potwierdzony jako wzorzec Światowej Organizacji Zdrowia (2021). Pracując w Wydziale Zdrowia Psychicznego w Trieście aż do przejścia na emeryturę w październiku 2019 r., dr Mezzina był dyrektorem Centrum CMH (od 1995 r.) i całego Wydziału w latach 2012-2019. Od 2009 r. był również dyrektorem Centrum Współpracy WHO w zakresie badań i szkoleń. Wspierał rozwój usług opartych na społeczności na całym świecie (np. kryzys, wyzdrowienie, wsparcie rówieśnicze, usługi dla osób w konflikcie z prawem itp.) oraz był konsultantem w zakresie polityki reform na całym świecie (m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Czechach, Australii, Nowej Zelandii, USA, Polsce, Serbii, Francji, Palestynie).

Dr Mezzina był zapraszany jako wykładowca, główny prelegent i ekspert na setki konferencji i kursów organizowanych przez instytuty naukowe, uniwersytety i jednostki służby zdrowia psychicznego we Włoszech, Europie i na świecie. Nagrodzony przez Zero Project z ramienia ONZ w Wiedniu w 2014 roku oraz uznany za Europejską Osobowość Roku przez Gamian Europe w 2017 roku, jest obecnie doradcą WHO w zakresie Światowego Raportu Zdrowia Psychicznego oraz wpływu Covid-19 na zdrowie psychiczne.

 


dr Jan Pfeiffer
Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej


Jan Pfeiffer jest psychiatrą. Przez większość swojej ponad 40-letniej kariery zawodowej zajmował się transformacją systemu opieki zdrowotnej opartego na formach instytucjonalnych w system opieki opartej na usługach środowiskowych w Republice Czeskiej, a także na arenie międzynarodowej. Już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zakładał różne organizacje pozarządowe, które są obecnie podstawą usług środowiskowych w tym kraju. Przez dłuższy czas pracował jako zagraniczny ekspert ds. deinstytucjonalizacji w wielu krajach (Albanii, Serbii, Mołdawii, Słowenii), a także w krótszej perspektywie czasowej w większości nowych państw członkowskich UE. Jako przewodniczący Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Przekształcenia Opieki Instytucjonalnej w Opiekę Środowiskową zajmował się ustalaniem sposobu wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych w procesach transformacji instytucjonalnej opieki zdrowotnej i społecznej jako takiej. Jako przewodniczący MDAC lub członek komisji CPT Rady Europy był zaangażowany w obronę praw osób niepełnosprawnych umysłowo lub intelektualnie. Za swoją działalność w dziedzinie praw człowieka osób niepełnosprawnych został nominowany w 2004 r. przez czasopismo Times na Bohatera Europejskiego.

Przez ostatnie sześć lat pracuje w Ministerstwie Zdrowia Republiki Czeskiej jako project manager ds. transformacji. Jednocześnie utrzymuje kontakt z żywą praktyką jako członek jednego z regionalnych zespołów środowiskowych. Jest starszym konsultantem MHE, członkiem zarządu IMHCN, wykładowcą na szkoleniach psychoterapii humanistycznej, oraz szkoleniach w zakresie integracyjnego nadzoru EASC.

 


dr n. med. Anna Depukat
Biuro Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy IPiN


dr n. med. Anna Depukat, lekarz specjalista psychiatra dorosłych, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Wykładowca akademicki, autorka i współautorka licznych prac naukowych, uczestniczyła w wielu projektach o charakterze badawczym, edukacyjnym i profilaktycznym w zakresie zdrowia psychicznego. Obroniła doktorat w dziedzinie nauk medycznych pt. „Optymalizacja modelu organizacji świadczeń psychiatrycznych dla województwa” na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przez wiele lat pracowała w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Początkowo jako lekarz, psychoterapeuta, następnie Kierownik oddziału oraz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, ostatnio pełniła obowiązki Dyrektora Szpitala.

Główne zainteresowania badawcze: organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej, suicydologia, profilaktyka zdrowia psychicznego.

Prywatnie: żona, mama dwójki uroczych dzieciaków, która w wolnym czasie uwielbia podróże.

 


prof. dr hab. Andrzej Kiejna
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Dolnośląska Szkoła Wyższa


Psychiatra i epidemiolog. Jest absolwentem wrocławskiej Akademii  Medycznej.

Odbył staże naukowe w zagranicznych, uniwersyteckich klinikach psychiatrycznych: (Zurich, Szwajcaria -1978, Triest, Włochy -1993 i Odense, Dania - 1993). W latach 1991-2016 kierował Katedrą i Kliniką Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest twórcą koncepcji i organizatorem nowoczesnej siedziby Katedry i Kliniki Psychiatrii przy Wybrzeżu L. Pasteura 10 we Wrocławiu, otwartej w 2009 roku.

Jest członkiem Międzynarodowego Konsorcjum Badań Epidemiologicznych w Psychiatrii (World Mental Health Survey Initiative), honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Jest  założycielem i prezesem Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego (FOZP).

Uczestniczył w wielu projektach naukowych, w tym w pierwszym polskim badaniu dotyczącym rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych – EZOP Polska i jako partner również w badaniach międzynarodowych o akronimach: „EDEN”, „EUNOMIA”, „DEMoBinc”, „EUPRIS i „MHEEN”.

Jest autorem lub współautorem ponad 350 artykułów z zakresu psychiatrii środowiskowej i społecznej, epidemiologii, zdrowia publicznego, psychofarmakologii, farmakoekonomiki i historii psychiatrii.

W 2015 r. otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich uczelni medycznych za całokształt dorobku i w tym samym roku został uhonorowany przez Uniwersytet Ludwika-Maxymiliana w Monachium Medalem Kraepelina-Alzheimera za osiągnięcia naukowe i współpracę międzynarodową na polu psychiatrii.

Od 2016 r. jest profesorem na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, a od 2019 r. również w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 


Beata Walter
CZP Wieliczka


Wiceprezes Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo", z-ca dyrektora Centrum Zdrowia Psychicznego ds. Oparcia Społecznego i Promocji Zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku socjologia, specjalizacja. praca socjalna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim (organizacje i metody pracy społecznej) oraz  Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ekonomia społeczna).
Zawodowo od 1991 roku zaangażowana w działania na rzecz osób wykluczonych, niepełnosprawnych oraz będących w kryzysie psychicznym. W latach 1997 -2018 pełniła funkcję dyrektora w  Środowiskowym Domu Samopomocy "Vita" w Krakowie, którego była inicjatorem. W 2002 roku założycielka i wiceprezes w Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo", gdzie czerpiąc inspirację z zagranicznych praktyk stała się pomysłodawczynią i realizatorką licznych projektów, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w kryzysie. W efekcie podjętych działań zostały stworzone: Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu "Aktywny Senior" oraz Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. W celu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego zainicjowała projekt "Nowy zawód Ekspert przez doświadczenie" ("EX-IN"). Na co dzień propaguje terapię opartą na spotkaniach sieci wsparcia w formie Otwartego Dialogu.

 


Mariusz Panek
CZP Wieliczka


Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo", dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego. Absolwent wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (specjalizacja pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). W ramach poszerzania kwalifikacji z zakresu zarządzania, ukończył studia podyplomowe z negocjacji i technik kierowania zespołem na Akademii Górniczo Hutniczej zarządzania w organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Administracji w Krakowie oraz ekonomii społecznej w Wyższej Szkole Administracji w Krakowie.

Od początku swojej zawodowej drogi działa na rzecz osób wykluczonych, zarówno tych dotkniętych niepełnosprawnością, jak i będących w kryzysie psychicznym. Początkowo z-ca dyrektora w ŚDS "Vita", od 2002 roku założyciel i prezes w Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" gdzie czerpiąc inspirację z zagranicznych praktyk stał się pomysłodawcą i realizatorem licznych projektów, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w kryzysie. W efekcie podjętych działań zostały stworzone: Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu "Aktywny Senior" oraz Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. W celu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego zainicjował projekt "Nowy zawód Ekspert przez doświadczenie" ("EX-IN"). Na co dzień propaguje terapię opartą na spotkaniach sieci wsparcia w formie Otwartego Dialogu.

 


Ewa Piątkowska
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu


Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu (od 2020 r.), prowadzonego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w partnerstwie z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" w ramach projektu p.n. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany. Obszar testowania: powiat nowotarski” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Z wykształcenia jestem ekonomistą, certyfikowanym Project Managerem. Od 2017 roku pracowałam przy tworzeniu wniosku aplikacyjnego dla przedmiotowego projektu zintegrowanego, prowadziłam również negocjacje z Instytucją Zarządzającą na kolejnych etapach przed zatwierdzeniem projektu do realizacji, co pozwoliło mi na dogłębne poznanie założeń merytorycznych i organizacyjnych działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, jak również założeń projektu horyzontalnego.

Mam ponad 20 letnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego i projektami. Przez 19 lat pracowałam w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, gdzie odpowiedzialna byłam za przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowotarskiego dla kolejnych 3 okresów programowania, a także przygotowanie wniosków aplikacyjnych i zarządzanie projektami w różnych dziedzinach. Dzięki tym doświadczeniom znam doskonale strukturę i zakresy działania samorządów terytorialnych, placówek edukacyjnych, placówek pomocy społecznej na terenie powiatu nowotarskiego. Częste, również osobiste kontakty z kierownikami tych placówek pozwalają na szybsze i efektywne zbudowanie sieci współpracy zakładanej w przedmiotowym projekcie.

 


Ewa Makieła
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu


Zastępca Dyrektora ds. zintegrowanego świadczenia medycznego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu (od 2020 r.), prowadzonego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w partnerstwie z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w ramach projektu p.n. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany. Obszar testowania: powiat nowotarski” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Z wykształcenia jestem lekarzem psychiatrą. Od 2017 roku pomagałam przy pracach nad tworzeniem modelu i wniosku aplikacyjnego dla projektu zintegrowanego. Od początku istnienia Centrum współtworzę jego strukturę i model działania, starając się dopasować go do uwarunkowań lokalnych powiatu nowotarskiego.

Mam ponad 20 letnie doświadczenie pracy w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym, w strukturach zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych- oddziale psychiatrii, poradni zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego, konsultacje psychiatryczne w ramach szpitala specjalistycznego. Przez 8 lat pełniłam funkcję kierownika Oddziału Psychiatrii. Ukończyłam 4 letnie szkolenie z Psychoterapii Psychodynamicznej organizowane przez Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs Otwartego Dialogu i inne szkolenia oraz warsztaty psychoterapeutyczne (Mentalizacja, Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna). Dwukrotnie byłam kotrenerem kursów Otwartego Dialogu prowadzonych przez niemieckiego trenera Wernera Schutze.

Po ukończeniu kursu wprowadziłam elementy pracy otwartodialogowej do struktury pracy oddziału psychiatrii, w której uczestniczył cały personel lekarski i psychologiczny. Doświadczenie nabyte w trakcie pracy z pacjentami i ich siecią społeczną spowodowało dużą zmianę w moim myśleniu o leczeniu zaburzeń psychicznych, skupiłam się na środowiskowym i ambulatoryjnym modelu leczenia. Dzięki nabytemu przez lata doświadczeniu mam dobrą znajomość struktury i sposobu leczenia w ramach szpitala wielospecjalistycznego, liczne kontakty z lekarzami innych specjalizacji, POZ, placówek pomocy społecznej. Wieloletnia praca pozwoliła mi również poznać potrzeby mieszkańców powiatu nowotarskiego w zakresie zdrowia psychicznego i tak współtworzyć ŚCZP, aby jak najpełniej odpowiadało na potrzeby lokalnej społeczności.

 


Michał Stachów
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego


Prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, członek Rady Naukowej konsorcjum szpitali wrocławskich, przewodniczący rady społecznej szpitala psychiatrycznego w Złotoryi. Współautor „Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021 – 2027” przygotowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jeden z liderów przemian w zarządzaniu psychiatrią na Dolnym Śląsku.

Absolwent wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Jest absolwentem Executive Master of Business Administration Polskiej Akademii Nauk, gdzie tematem jego pracy końcowej było „Zarządzanie programem pilotażowym Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na obszarze miasta Wrocławia”. Założyciel pierwszego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Dzięki swojemu zaangażowaniu w życie społeczne, w 2020 r. został wskazany przez czytelników Gazety Wrocławskiej jako osobowość roku w kategorii samorządność i społeczność lokalna.

W chwilach wolnych od pracy zawodowej, wraz z rodziną uprawia górską turystykę pieszą oraz sport, szczególnie narciarstwo zjazdowe, sporty walki, pływanie a także sporty sylwetkowe, w których w 2017 r zdobył puchar Anglii. Dużą wagę przywiązuje do propagowania zdrowego stylu życia, samorozwoju i harmonijnej komunikacji społecznej, co jest nieodzownym elementem zarządzania wieloosobowym zespołem ludzkim.

 


Oliwia Kozak
Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Psie Pole


Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Psie Pole przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. - specjalista zarządzania finansami, kontraktem z NFZ.

Związana z psychiatrią od blisko 10 lat;

Każde wyzwanie jest dla mnie motywacją do działania oraz szansą do nauki. Stawiam na holistyczne podejście do pracy zarówno z Pacjentami jak i z Zespołem.

 


Anna Kraucz-Miękus
Fundacja Opieka i Troska


Dyrektor Fundacji Opieka i Troska.
Absolwentka historii Uniwersytetu Wrocławskiego, neurologopeda. Wieloletnie doświadczenie pracy w korporacjach na stanowiskach menedżerskich od 19 lat wykorzystuje w pracy dyrektora Fundacji Opieka i Troska, której prowadzenie stało się zawodowym wyzwaniem i pasją.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym rozpoczęła od założenia Ośrodka wsparcia dla osób chorujących psychicznie w 2004 r. Od tego czasu aktywnie propagując ideę wsparcia środowiskowego. W myśl deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej z powodzeniem wdraża i realizuje kolejne innowacyjne projekty na rzecz osób po kryzysie psychicznym, włączając w proces zdrowienia społeczność lokalną, rodzinę i najbliższych.

Powstałe z jej inicjatywy projekty terapeutyczne oraz społeczne składają się na system kompleksowego wsparcia osób po kryzysie psychicznym w środowisku lokalnym, do których należą Środowiskowy Dom Samopomocy, kluby dla osób po kryzysie psychicznym i ich rodzin, przedsiębiorstwo społeczne Stara Piekarnia – miejsce aktywizacji zawodowej, miejsca całodobowe – hostel „Dom Wspólny” oraz wiele innych projektów społecznych mających na celu integrację środowiskową mieszkańców Psiego Pola.

Z pasją korzysta z dobrych praktyk, m.in. od prawie 10 lat propagując podejście terapeutyczne "Otwarty Dialog" w pracy zespołu Fundacji, a także szerzenia tej idei poprzez organizację i udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i wizytach studyjnych. W 2018r. otrzymała nagrodę „Zasłużony dla Wrocławia”.

Prywatnie jest miłośniczką Włoch i górskich wycieczek.

 


Magdalena Nowak
Dolnośląska Szkoła Wyższa


Zastępca Kanclerza ds. zarządzania dydaktyką w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
Absolwentka studiów filologicznych we Wrocławiu. Menedżer z zakresu zarządzania dydaktyką i procesami w uczelni wyższej. Ze szkolnictwem wyższym związana nieprzerwanie od roku 2004. W latach 2018-2020 pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Zastępcy Kanclerza Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. W roku 2020 rozpoczęła pracę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Doświadczenie pracy w uczelni zdobywała poznając „od podszewki” procesy i sposoby funkcjonowania jednostek organizacyjnych i zarządczych szkoły wyższej. Współpracowała m.in. przy tworzeniu i ewaluacji uczelnianych programów kształcenia, koordynowała procesy organizacji kształcenia oraz obsługi studentów, pełniła funkcje kierownika merytorycznego i organizacyjnego projektów dofinansowanych z UE (POWER) oraz Norway Grants (FSS). Obecnie skupia się na rozwoju strategicznym uczelni, optymalizacji procesów i współtworzeniu efektywnie działających zespołów w obszarze zarządzania dydaktyką w DSW.

Prywatnie wielbicielka mikrowypraw, Doliny Baryczy, gór i schronisk dolnośląskich, północnej Chorwacji i gry w bule. Stawia na relacje. Ceni towarzystwo – w ogóle, a szczególnie ciekawych i inspirujących rozmówców. 

 


Krzysztof Henczak
Polski Instytut Otwartego Dialogu


Koordynator projektów w fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu. Asystent Zdrowienia, psychoterapeuta i moderator w podejściu Otwartego Dialogu, trener-szkoleniowiec.

Pracuje na rzecz zmian w polskim systemie ochrony zdrowia psychicznego. Prowadzi linię telefoniczną wsparcia kryzysowego dla osób indywidualnych, par i rodzin doświadczających kryzysu psychicznego.

Jest przedstawicielem na Polskę i certyfikowanym trenerem metody eCPR - dialogu reanimacji emocjonalnej stworzonej przez dr. Daniela Fishera. Uczestnik i prelegent na konferencjach promujących zdrowie psychiczne. Z ramienia fundacji był współorganizatorem międzynarodowej konferencji “The 24th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis” (2019), która zgromadziła w Warszawie praktyków i pasjonatów Otwartego Dialogu z całego świata.

Praktykuje i promuje holistyczne podejście do osób w kryzysie psychicznym oparte na podejściu Otwartego Dialogu oraz eCPR - dialogu reanimacji emocjonalnej.

 


Regina Bisikiewicz
Leadership Management Polska


Facylitator procesu zmian i rozwoju przy Leadership Management Polska (LMI)  oraz założyciel fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu.

Od 2011 roku wspomaga swoim doświadczeniem liderów zmian, kształtuje w społeczeństwie nowe postawy, a nade wszystko odkrywa potencjał drzemiący w ludziach. Gorąco wierzy, że dzięki współpracy – na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – profesjonalistów, polityków, władz i obywateli zaangażowanych w organizacjach pozarządowych, można dokonać epokowej zmiany w polskim systemie zdrowia i pomocy społecznej.

Potwierdzeniem dotychczasowych osiągnięć Reginy jest uznanie jej w 2021 roku  przez europejską organizację Mental Health Europe, za jedną z 10-ciu kobiet w Europie - pionierek zmian w dziedzinie zdrowia psychicznego. Więcej informacji pod linkiem https://www.mhe-sme.org/women-in-europes-mental-health

Regina jest mężatką i matką czwórki dzieci. Promuje zdrowy styl życia, aktywnie wypoczywa uprawiając sporty letnie (żeglarstwo, windsurfing) i zimowe (narciarstwo zjazdowe).

Kontakt:
regina.bisikiewicz@otwartydialog.pl

 


Olga Khan
WHO Warsaw Office


Psycholog, magister psychologii społecznej, ukończyła również dodatkowy kurs dokształcający w dziedzinie Globalnego Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie w Waszyngtonie, badaczka w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w sytuacjach kryzysowych (MHPSS), oraz poprawy systemu opieki nad zdrowiem psychicznym. Jej specjalnością jest integracja systemu opieki nad zdrowiem psychicznym na poziomie podstawowej i środowiskowej opieki zdrowotnej.

Pracowała w kilku krajach, dużo czasu spędziła zdobywając doświadczenie na Ukrainie, w Mołdawii, Słowacji i Iraku.

Ostatnie publikacje: Mental Health in Transition: assessment and guidance for strengthening integration of mental health into primary health care and community-based service platforms in Ukraine. The Cost of Mental Health in Ukraine. The Cost Review of Privately and Publicly Procured of Medicines and Dietary Supplements (2015-2019).